Home Articles posted by مهرداد حمدانی
تحول سازمان به سمت متدلوژی چابک استراتژی چابک (agile) امروزه توجه بیشتر سازمان ها را به خود جلب کرده است و تغییر و تحول سازمان ها در راستای این استراتژی مزایای زیادی را ب...